Rechercher

Résultats de votre recherche

Afficher 1 - 10 des 117 résultats
 1. Onderwys voor de leerlingen in de vroed-kunde ofte konst der kinder-bedden, by vraegen ende antwoorden getrokken / door F.D. Vandaele ... [Texte imprimé] : Met een byvoegel aengaende de geestelyke sorge die de vroevrauwen moeten draegen, soo voor de swangere ende baerende vrauwen, als voor hunne vracht.

  Description: 1 vol. ([8]-224-18-[3] p.) : ill. ; in-12°

  Repository Object

 2. De Roomsche monarchy vertoont in de muntbeelden der westersche en oostersche keizeren, beginnende van Cesar en eindigende met Leopoldus, den tegenwoordigen roomschen keizer, alle naer de vermaarde nuntpenningen van haare zweedsche Christina te Rome getekent... door Abraham Bogaert

  Description: [24]-448-[28] p. : titre et portraits gravés ; 4 ̊(25 cm)

  Repository Object

 3. Tractaet verklarende hoe dat de hollantsche leenen by mytterste-wille, ende versterf erven, beschreven by Mr P. Bort,... Den tweeden druck door den aucteur verbetert...

  Auteur: Bort, Pieter
  Description: [12]-266-[11-4 bl.] p. ; 4 ̊(19 cm)

  Repository Object

 4. Een cort tractaet waer-inne verclaert wort hoe noodtsaeckelijcken dat is de vrede der zielen ende hoe-men die vercryghen kan. Ghemaeckt door... Joannis de Bonilla,... Over-gheset uyt het spaensche in onse veder-landtsche taele

  Description: 45-[3] p. ; 12 ̊(12 cm)

  Repository Object

 5. Uytnemende godtvruchtich boecscken leerende hoe-men able verganckelijcke dinghen sal versmaden ende Godt den Heere alleen aenkleven, ghemaeckt door... Albertus Magnus,...

  Description: 72 p. ; 12 ̊(12 cm)

  Repository Object

 6. Het Tooneel der vorstelycke gunstelingen, waer in haer wonderlycke op en onderganck door seldtsaeme verandingen en treurige wisselvalligheden klaerlyck vertoont wordt, van het begintsel dezer euwen tot de tegenwoordige tyden toe, door L. Vanden Bos...

  Description: [1, 1 bl., 1, 1 bl., 4], 683, [1 bl., 2, 2 bl.] p. : front. gravé + 6 portr. et 6 gravures en dépl ; 8 ̊(17 cm)

  Repository Object

 7. Geestelycke exercitien voor thien daghen..., beschreven door Dom Sans,... vyt het frausch eerst overgeset in't latijn, en dan in't neder-duyts, hier en daer wat by-gevoeght door F.M.A.S.A.C.

  Description: [24]-366-[6] p. ; 12 ̊(14 cm)

  Repository Object

 8. Den Wegh des doodts ofte inleydinghe tot de verborghen Godtheyt, door de welcke de ghebenedyde voester van het kindeken van Bethleem in-gaet tot de dry nytnemenste levens in Godt, te weten het saligh leven der verrijsinghe, het triumphant leven der opklemminghe, en het leven versoncken in Godt..., in't licht ghelnacht door Fr Marianus Stalpaert,...

  Repository Object

 9. Den Wegh des doodts ofte inleydinghe tot de verborghen Godtheyt, door de welcke de ghebenedyde voester van het kindeken van Bethleem in gaet tot de dry, uytnemenste levens in Godt, te weten het saligh leven der verrijsinghe, het triumphant leven der opklemminghe, en het leven versoncken in Godt..., in't licht ghebracht door Fr Marianus Stalpaert,...

  Description: [18]-763-[1] p. ; 8 ̊(16 cm)

  Repository Object

 10. Het Geestelyck kaert-spel met Herten Troef, oft het Spel der liefde, door den cerro. Pater Fr Joseph van de H. Barbara,... Den derden druck

  Description: [10]-526-[2] p. : front. et fig. gravés ; 8 ̊(17 cm)

  Repository Object

Pages