Theologisches Begriffslexikon zum Neuen Testament [Livre]. Band 1, Abraham - Israel ; Lothar Coenen (éd. par) ; Erich Beyreuther (éd. par)